TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00467

A projekt célja:

A 2004-ben alapított Four Rivers Chapter Hungary Egyesület sok éves működése után úgy határozott, hogy magasabb szinten kívánja végezni egyesületi feladatait, így ennek érdekében létrehozott egy, az egyesületi adminisztrációs feladatok elvégzésére, programok szervezésére és azok megtartására is alkalmas klubházat. Az Egyesület 2017. májusától bérli a győri Önkormányzat tulajdonában álló Magyar Vilmos Uszoda Csónakház emeletén lévő, több mint 10 éve üresen álló, eredetileg leromlott állapotú helyiségcsoportot.

Az egyesület a tagjainak és támogatóinak bevonásával a helyiségeket felújította, és egy olyan többfunkciós klubhelyiséget alakított ki, ami alkalmas az egyesületi munka végzésére, és egyben a klubtagok, családjaik, és vendégeik számára is alkalmas a szabadidő közös eltöltésére, kisebb rendezvények megtartására. A H.O.G. Four Rivers Chapter a nemzetközi 1,5 milliós tagsággal rendelkező Harley Owners Group tagja, melynek alapszabályzata szigorúan kezeli az egyenjogúság kérdését, tiltja a faji, nemi, vallási és egyéb megkülönböztetést, így a győri Chapter is ezek szellemében működik. A felújítás (klubház kialakítás) során végig fontos szempont volt a motoros szubkultúra megjelenítésén túl a környezetvédelem, és az újrahasznosítás, mely kézzelfogható eredményei az egyedi, újrahasznosított anyagokból (használt motoralkatrészekből, bontott faanyagokból, leselejtezett ipari bútorokból) készített díszítő és berendezési tárgyak. A bérleményhez tartozik egy jelenleg kihasználatlanul álló terasz, melynek felújításával a jelenlegi klubhelyiséggel együtt egy olyan többfunkciós vízparti közösségi tér jön létre, mely alkalmas oktatások, kurzusok, közlekedésbiztonságot elősegítő rendezvények, kisebb koncertek, klubnapok, kulturális és művészeti programok megtartására, és teret ad az egyesületünk esélyegyenlőséget növelő törekvéseinek, jótékonysági tevékenységének. A felújított és csapadék elleni védelemmel ellátott terasszal (a menekülő utak létrehozásával) az emeleten működő egyesületi klubház alkalmassá válik a jelenlegi 20-30 fő helyett 100-150 fő befogadására, így az egyesületi tagokon kívül más motoros, és nem motoros, jelenleg izoláltan működő egyesületekkel, klubokkal közös programok, oktatások megtartására. A projekttel az egyesületünk még hatékonyabban tudja végezni az elmúlt években folytatott, és az alapszabályzatában vállalt működési céljait, melyek a következők:

  • Elsődleges: A szabadidős és hobbitevékenység (pl. természethez kötődő szabadidős tevékenység). A Magyarországon kevésbé elfogadott motoros kultúra megteremtése, hangsúlyozva a „motor – természet – ember” harmóniáját, a „család – technika – természet” összhangjának megteremtését. Ennek keretében az érdeklődő utánpótlás nemzedék beavatása a biztonságos motorozás írott és íratlan szabályaiba, közös motoros túrák szervezése majd az élményeinek és tapasztalatainak megosztása, helyi közösségfejlesztés.
  • Másodlagos célja: Nemzetközi tevékenység (pl. kulturális, baráti, határon átnyúló együttműködés) a H.O.G. nemzetközi szervezet által elfogadott célkitűzéseknek megfelelően a Harley-Davidson tulajdonosok baráti körének létrehozása, ápolva azt a legendát, amelyet ez a név az egész világon jelent. Ennek keretében nemzetközi kapcsolatok létrehozása és ápolása. Magyarország európai integrációjának elősegítése a hasonló célra létrejött külföldi klubokkal való együttműködés, valamint a szabadidő közös, kulturált eltöltésével építendő személyes kapcsolatok.
  • Szociális támogatás és adományosztás (pl. rászorultak támogatása, többcélú és általános adományosztás): Hátrányos helyzetű gyermekek és nehéz körülmények között élő családok eseti támogatása.
  • Kulturális és közösségi tér létrehozása, fejlesztése és helyi közösségfejlesztés.
  • Az egyesület a társadalom és az egyén közös szükségleteinek, érdekének kielégítésére közhasznú tevékenységeket is végez, melyek:
  • A közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése – 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)

A projekt megvalósításával egyesületünk egy olyan, motoros szubkultúrát büszkén képviselő közösségi tér létrehozását valósítja meg, ami teret ad a győri fiatal motorosok, motorozás iránt érdeklődők szabadidős tevékenységeinek, a motoros szubkultúrát megtestesítő művészetek bemutatásának. A felújított klubház aktivizálja a győri fiatal, motoros kultúra iránt érdeklődő fiatalok közösséghez tartozási igényét, és a városrész speciális innovatív kulturális központjává válik. Nemzetközi szervezet lévén szerteágazó külföldi kapcsolatrendszerünk van a külföldi Chapterekkel, motoros csoportosulásokkal, akik kíváncsiak térségünkre, Győr városára, és szívesen látogatnak el hozzánk. Az új többfunkciós innovatív terasz egy bemutatkozó tér a motorozás társadalmi elfogadottságának növeléséhez, többgenerációs (családias) programok megtartásához, a nemzetközi anyaszervezet alapszabályzatába is belefoglalt társadalmi egyenjogúságot hirdető, férfiaknak és nőknek, gyermekeknek és időseknek is egyaránt szórakozást nyújtó programok megtartásának.

A terasz felújítása során folytatni kívánjuk a klubhelyiség kialakításakor követett designt, a felújított, újrahasznosított anyagok nagymértékű használatát, a többfunkciós térkihasználást, a közösségi munkában végzett tervezést, kivitelezést.

Vállalt céljaink eléréséhez egyesületünk a felújítást követően sem kíván bezárkózni a klubházba, hanem folytatni kívánja a jótékonysági, oktatási, sportolási és a motoros kultúrát bemutató tevékenységét külső helyszíneken is, ezért a pályázatunk tartalmaz kitelepüléshez szükséges sátrakat és egyéb eszközöket is, melyekkel az egyesületünk jelenleg nem rendelkezik. A pályázatban szereplő eszközök kiválasztásánál az előkészítő bizottság nagy figyelmet fordított arra, hogy nagyrészt olyan eszközök kerüljenek kiválasztásra, melyek mind a klubházban, mind a kitelepülések során egyaránt használhatók legyenek.

Elnyert támogatás összege: 59 400 000 Ft (bruttó)

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett ütemezése:

2020.11.21. Projekt előkészítése (projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése: jogerős és érvényes építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. A nem engedélyköteles beruházásról: Helyszínrajz, vázlatrajz a jelenlegi és tervezett állapot bemutatása, rövid műszaki leírás. Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezete, nyilatkozat az akadálymentesítésről)

2021.03.31. Kivitelezés 50% (Terasz burkolat felújítás elkészítése, nyílászáró cserék elvégzése, Műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások)

2021.12.19. Kivitelezés 100% (Pergola kiépítése, menekülő lépcső kiépítése Eszközbeszerzések lezárása Műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások)

2022.01.18. Eredményességmérési keretindikátor a vonatkozó indikátor adatlapján megjelölt igazolás

2022.02.17. Projekt fizikai befejezése (Műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok)

Szakmai beszámolók:

2021.01.21. Az építészeti tervező és rehabilitációs szakmérnök kiválasztását és a szerződés megkötését követően a módosított határidőre teljes körűen elkészült a projekt előkészítési dokumentáció. Megérkezett a jogerős és érvényes építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció az építési engedélyköteles beruházásokhoz. Elkészült a helyszínrajz, vázlatrajz a jelenlegi és tervezett állapot bemutatása, és a nem engedélyköteles beruházás rövid műszaki leírása. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezete, nyilatkozat az akadálymentesítésről. Eleget tettünk a kötelezően előírt tájékoztatási kötelezettségeknek. Kiválasztásra került a beruházás műszaki ellenőre . A kivitelezőkkel történt szerződéskötést követően megkezdődtek a nem engedélyköteles építési munkálatok (terasz szigetelés, nyílászárók stb), és az eszközbeszerzések.

2021.04.14. Az építési munkálatok a tervezetnek megfelelő ütemben haladnak. Elkészült a terasz vízszigetelése és burkolatának felújítása, a nyílászáró cserék elvégzése. Az építési műszaki ellenőri beszámoló által igazoltan a kivitelezés 50%-os készültségi szinten van.

2021.12.19. Az építési műszaki ellenőr által igazoltan a kivitelezés 100%-ban elkészült. Megújult a teraszkorlát, megépült a terasz részleges fedése, elkészült a menekülő lépcső, a felvonó és az összekötő folyosó. Az eszközlistában szereplő eszközök beszerzése lezárult. A szükséges engedélyezési folyamatok elindultak.

2022.01.16. Eredményességmérési keretindikátor a vonatkozó indikátorok alapján megjelölt igazolások elkészültek.

2022.02.17. A 189 m2-es terasz meglévő burkolata, valamint az alatta lévő rétegek új vízszigeteléssel megújultak. Új csapadékvíz elvezető ereszcsatorna rendszer, valamint új terasz korlát került kiépítésre. A terasz részleges lefedése érdekében egy pergola került kiépítésre megtartva az épület hullámos előtetejét, ezáltal az épület különleges építészeti arculatát. Az épület déli részén a teraszról indulóan kialakításra került egy füstmentes acélszerkezetű menekülő lépcső. Az akadálymentesítést személyfelvonó berendezéssel, és a jelenlegi akadálymentes mosdóhelyiséggel közvetlen összeköttetést teremtő függőfolyosóval valósult meg. Az önálló rendeltetési egységet alkotó helyiségek nyílászáróit, a TNM Rendeletben foglalt követelményeknek megfelelőkre, épületképhez igazodó, de megnövelt műszaki tartalmú nyílászárókra cseréltük. Ezekkel a fejlesztésekkel a 66 m2-es közösségi tér kibővült a 189m2 multifunkciós vízparti terasszal. A belső közösségi tér és a terasz bútorainak, a rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök illetve a mobil közösségi tér kialakítására alkalmas eszközök beszerzése teljeskörűen megtörtént.